Most Popular Kottakkal Ayurveda Products in 2020

Most Popular Kottakkal Ayurveda Products in 2020

Kottakkal USA

Most Popular Kottakkal Products in 2020

ARISHTAMS
Amrita Arishtam Khadira Arishtam
Aravinda Asavam Saraswata Arishtam
Ashwagandha Arishtam Sudarshana Asavam
Jiraka Arishtam  
BHASMAS
Abhra Bhasma Capsules Lohasinduram (7) Capsules
Annabhedisinduram Capsule Pravala Bhasma Capsules
Kantasinduram Capsule (7) Sankha Bhasma Capsules

Noteworthy - Almost all Bhasmas which we maintain have found favor with customers

CHURNAMS
Ashta Churnam Rasnadi Churnam
Hinguvachadi Churnam Saraswata Churnam
Rajanyadi Churnam Shaddharna Churnam
GHRITAMS
Dadimadi Ghritam Saraswata Ghritam
Guggulutiktaka Ghritam Sukumara Ghritam
Indukanta Ghritam Suranadi Ghritam
Kalyanaka Ghritam Varanadi Ghritam
LEHAMS
Agastya Rasayanam Trivril Leham
Brahma Rasayanam Vanasuranadi Leham
Chyavanaprasam Vidaryadi Leham
Dasamulaharitaki Leham  
GULIKAS
Dhanwantaram gulika Vilwadi Gulika
Manasamitra Vatakam  
HEALTH SUPPORT
Acidact Tablet Migrakot Tablet
C- Health Granule Spermakot Granule
KASHAYAMS
Chiruvilvadi Kashayam Rasnadi Kashayam
Dasamulam Kashayam Shadangam Kashayam
Kalasakadi Kashayam Varadi Kashayam
Pathyakshadhatryadi Kashayam Varavisaladi Kashayam
KWATHAMS
Balajirakadi kwatham Mahatiktam kwatham
Dasamulakatutrayadi kwatham Nimbamritadi Panchatiktam Kwatham
Dhanwantaram kwatham Punarnavadi kwatham
Dusparsakadi kwatham Rasnairandadi kwatham
Guluchyadi kwatham Sukumaram Kwatham
Indukantam Kwatham Tiktakam kwatham
SMALL OILS
Anu oil 10mL Gandha oil 10mL
Dhanwantaram oil 10mL Vachalasunadi Coconut oil 50ml
OILS
Balaguluchyadi oil        Maha Narayana oil    
Balahatadi oil     Marichadi oil              
Chemparuthyadi Coconut oil Murivenna oil
Dhanwantaram Kuzhampu Nalpamaradi oil    
Dhanwantaram oil     Nilibhringadi Sesame Hair oil
Kuntalakanti oil           Prasarini oil
SOFT-GELS capsules
Dhanwantaram (101)
Back to blog