NEW SHIPMENT HAS ARRIVED: 19 PRODUCTS BACK IN STOCK

NEW SHIPMENT HAS ARRIVED: 19 PRODUCTS BACK IN STOCK

Abhra Bhasma Capsules
Annabhedisinduram Capsule
Lohasinduram Capsule (7)
Ayyappala Coconut Skin Oil
Dhanwantaram Kuzhampu
Jathyadi Coconut Oil
Karpuradi Oil
Kottamchukkadi Oil
Maha Narayana Oil
Murivenna Oil
Ashta Churnam
Rasnadi Churnam
Amritotharam Kashayam
Dasamulapanchakoladi Kashayam
Manjishthadi Kwatham
Patolakaturohinyadi Kwatham
Brahmi Caps
Vidaryadi Leham
Vibha Skin Care Cream
Back to blog