Heart Burn

  • Avipathi Churnam
  • Triphaladi Churnam
  • Shatavaryadi ghritam
  • Mridwikadi lehyam

Contact form